Twój koszyk 0,00 zł

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, co następuje:

  • każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia
  • sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami
  • nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych produktów, oddania głosu w ankiecie
  • wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać obsłudze Sklepu

 1.Administrator danych osobowych

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Danuta Rezner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "DANPOL S.C. " Mariusz Rezner, Danuta Rezner  adres: 95-100 Zgierz, Ul. Staffa 8, posiadającego nr NIP: 7322035396, REGON: 100083738 (dalej: „Administrator”) dane kontaktowe: telefon +48  501 270 995, e-mail: sklep@lejdisbutikzgierz.pl.

1.2. Administrator danych ososbowych zobowiązuje się do zachowania tejmenicy związanej z przetwarzaniem danych osobowych z zachowaniem oraz ich należytego zabezpieczenia. 

 

2.Cel przetwarzania danych osobowych

2.1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) wykonanie umowy (sprzedaż produktów, założenie konta w sklepie internetowym, umożliwienie korzystania z Serwisu), wypełnianie obowiązków wskazanych w przepisach prawnych, w szczególności przepisach podatkowych oraz inne cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym marketing bezpośredni. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu.

2.2. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)

w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.3 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.  

2.4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

2.5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

2.6. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

2.7. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

2.8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

 3.Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

3.1. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych osobowych są:

a) niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (przewidzianych w szczególności w ustawach podatkowych, Ordynacji Podatkowej w zakresie przechowywania dokumentacji) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (prowadzenie analityki zamówień oraz planowania biznesowego, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni produktów i usług własnych) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

4.Okres przechowywania Twoich danych osobowych

4.1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, prowadzenia analityki zamówień, planowania biznesowego, utrzymywania kontaktów oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania relacji. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 5.Prawa osoby, której dane są przetwarzane

5.1. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5.2. Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Regulacje postanowień kodeksu cywilnego

6.1. Zapis, że w sprawch nieuregulowanych regulaminem zastosowanie maja postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE).

Copyrights © 2019 Lejdis Butik, all rights reserved.
eCommerce: Codarius.com